ติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าหรือไม่

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าหรือไม่

การติดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด หรือระบบที่มีการเชื่อมขนานไฟจากการไฟฟ้าฯ “ต้องขออนุญาตหน่วยงานราชการ” โดยต้องขออนุญาตถึง 3 หน่วยงานด้วยกัน

1. ต้องขออนุญาต/แจ้ง ให้หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เช่น สำนักงานเขต เทศบาลหรือ อบต. ในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่รับทราบการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อขออนุญาตปรับปรุงอาคารเพื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยการยื่นเอกสาร ใบอนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1)
โดยตามกฎกระทรวงมหาดไทย ปี 2558 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2558 ระบุว่า


 

 

ติดแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาขนาดพื้นที่ไม่เกิน 160 ม.2 และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 ก.ก./ม.2 ไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร ซึ่งก็แสดงว่าไม่ต้องขอ แบบ อ.1

แต่ต้องมีผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่กระทำและรับรองโดยวิศวกรโยธาตามกฏหมาย และจะได้หนังสือคำร้องแจ้งติดตั้งโซล่าเซลล์แทน

***ต้องมีแบบคำนวณ โครงสร้างให้วิศวกรโยธา เซ็นแบบ ทั้ง 2 กรณี

กรณี 1 ขอใบอนุญาติ อ.1 เมื่อ ติดแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาขนาดพื้นที่ > 160 ม.2
และมีน้ำหนักรวม > 20 ก.ก./ม.2
กรณี 2 ยื่นคำร้องแจ้งให้ทราบ เมื่อ ติดแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาขนาดพื้นที่ ≤ 160 ม.2
และมีน้ำหนักรวม ≤ 20 ก.ก./ม.2

กรณีอาคารอยู่ในพื้นที่เขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จะต้องขออนุญาตดัดแปลงอาคารโดยการตรวจสอบพื้นที่เขตควบคุมอาคารฯ สามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักงานเทศบาล / อบต. ในท้องที่ที่อาคารตั้งอยู่
กรณีอาคารตั้งอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร ไม่ต้องขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ยกเว้นเข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป) หรืออาคารสูง (สูง 23 เมตร ขึ้นไป) ต้องขออนุญาตดัดแปลง (หากอยู่นอกเขตควบคุมอาคารให้ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นด้วย)
กรณีหลังคาของอาคารเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ต้องขออนุญาตดัดแปลงอาคาร เนื่องจากไม่เข้าข่ายเป็นการดัดแปลงอาคาร

 2. ขออนุญาต กกพ. หรือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

         โดย ติดต่อ หน่วยงาน กกพ. : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อ แจ้งยกเว้นฯ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

         กรณี (Inverter < 1,000 kVA)  1000 kVA*0.8 = 800 kW

         ผ่านช่องทางออนไลน์ ลงทะเบียนผ่านเว็บ app04.erc.or.th/elicense

         ต้องแนบหลักฐานต่างๆ พร้อม ใบอนุญาต อ.1 ที่ได้มาจากอบต.หรือสนง.เขต แต่ถ้าไม่มีใบ อ.1 ก็เป็นหนังสือคำร้อง

         แจ้งติดตั้งโซล่าเซลล์แทน  ถ้าหลักฐานในการยื่นออนไลน์เบื้องต้นครบถ้วน ทำการปริ๊นเป็นกระดาษ เดินทางไปยื่นที่ สำนักงาน กกพ.เขต

 

3. ยื่นขอขนานไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ต้องมีแบบ Single Line Diagram โดยมีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตเซ็นต์รับรอง โดยเมื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ถูกต้องมีเอกสารครบถ้วนแล้ว ยังต้องมี “แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องของรับใบอนุญาต จากทาง กกพ.” ทาง กฟน. และ กฟภ. จึงเข้าตรวจสอบระบบถ้าผ่านจึงสามารถเริ่มใช้งานระบบโซล่าเซลล์ได้

 

สามารถอ่านข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆของการไฟฟ้าเพิ่มเติมได้

 

การไฟฟ้านครหลวง

ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559  

รายชื่อ Inverter ที่ผ่านการพิจารณาจาก กฟน. เมื่อ 2 ก.ค. 2564 

รายชื่ออุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไหลย้อน (Zero Export Controller) เมื่อ 9 ก.ค. 2564 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 

รายชื่อ Inverter ที่ผ่านการพิจารณาจาก กฟภ. เมื่อ 24 มิ.ย. 2564 

 

 

Visitors: 25,900